O szkole

Dolnośląski Program Stypendialny

9.9.2012

O sty­pen­dium ubie­gać się mogą uzdol­nieni ucznio­wie gim­na­zjów i szkół po­nad­gim­na­zjal­nych dla mło­dzieży którzy:

  • za­miesz­kują na ob­sza­rze wo­je­wódz­twa dol­no­ślą­skiego i uczęsz­czają do dol­no­ślą­skich szkół gim­na­zjal­nych lub ponadgimnazjalnych;
  • po­cho­dzą z ro­dzin, w któ­rych do­chód w prze­li­cze­niu na jed­nego członka ro­dziny nie prze­kra­cza 1008,00 zł mie­sięcz­nie (1166,00 zł w przy­padku, gdy w ro­dzi­nie jest dziecko niepełnosprawne)
  • uzy­skali śred­nią ocen ze wszyst­kich przed­mio­tów, ob­li­czoną na pod­sta­wie świa­dec­twa koń­co­wego lub pro­mo­cyj­nego z roku szkol­nego po­prze­dza­ją­cego rok szkolny, na który przy­zna­wane jest sty­pen­dium, na po­zio­mie nie niż­szym niż 5,10 (gim­na­zja) lub 4,85 (szkoły ponadgimnazjalne);
  • po­sia­dają opra­co­waną wspól­nie z na­uczy­cie­lem — opie­ku­nem ścieżkę edu­ka­cyjną na rok szkolny, któ­rego do­ty­czy wniosek,

oraz speł­niają jedno z do­dat­ko­wych kry­te­riów wy­mie­nio­nych w regulaminie.

Szczegóły na stro­nie in­ter­ne­to­wej Urzędu Marszałkowskiego oraz u pe­da­goga gab. 220.

Wnioski na­leży skła­dać w sie­dzi­bie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego — Wydział Edukacji i Nauki, ul. Ostrowskiego 9, 53–238 Wrocław (I pię­tro, Sekretariat Wydziału Edukacji i Nauki, po­kój nr 6) w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do dnia 30 wrze­śnia każ­dego roku w go­dzi­nach pracy urzędu (od po­nie­działku do piątku w godz. 8.15 — 15.45).

Czytaj dalej

Stypendium „zDolny Śląsk”

9.9.2012

XII Konkurs Stypendialny „zDolny Śląsk”!

Warunki ubie­ga­nia się o sty­pen­dium są następujące:

  • po­nad­prze­ciętne osią­gnię­cia na­ukowe, ar­ty­styczne lub spor­towe albo wy­jąt­kowe do­ko­na­nia w za­kre­sie dzia­łal­no­ści społecznej
  • miej­sce sta­łego za­mel­do­wa­nia na Dolnego Śląsku
  • prze­sła­nie po­praw­nie wy­peł­nio­nego wnio­sku (do po­bra­nia po­ni­żej) z wy­ma­ga­nymi za­łącz­ni­kami w ter­mi­nie i na wła­ściwy adres.

Wnioski na­leży prze­sy­łać do 21 wrze­śnia 2012 roku (de­cy­duje data stem­pla pocz­to­wego), tylko drogą pocz­tową, na ad­res Fundacji Edukacji Międzynarodowej (53–534 Wrocław, ul. Zielińskiego 38, z do­pi­skiem na ko­per­cie „zDolny Śląsk”) — inna forma zło­że­nia wnio­sku nie jest dopuszczalna.

Szczegółowe in­for­ma­cje, do­ku­menty i wnio­ski znaj­dują się pod ad­re­sem www.fem.org.pl lub u pe­da­goga szkol­nego gab. 220.

Czytaj dalej

Wyprawka szkolna 2012

8.8.2012

Prosimy rodziców o zapoznanie się z informacjami na temat rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna".

Na stronie Wydziału Edukacji znajdziecie Państwo kryteria przyznawania pomocy uczniom, informacje o wysokości dofinansowania oraz procedury przyznawania dofinansowania zakupu podręczników.
 

Czytaj dalej

Podręczniki w roku szkolnym 2012/2013

25.6.2012

W zakładce DLA UCZNIÓW opublikowany został wykaz podręczników na rok szkolny 2012/2013

Czytaj dalej