O szkole

Stypendium „zDolny Śląsk”

9.9.2012

XII Konkurs Stypendialny „zDolny Śląsk”!

Warunki ubie­ga­nia się o sty­pen­dium są następujące:

  • po­nad­prze­ciętne osią­gnię­cia na­ukowe, ar­ty­styczne lub spor­towe albo wy­jąt­kowe do­ko­na­nia w za­kre­sie dzia­łal­no­ści społecznej
  • miej­sce sta­łego za­mel­do­wa­nia na Dolnego Śląsku
  • prze­sła­nie po­praw­nie wy­peł­nio­nego wnio­sku (do po­bra­nia po­ni­żej) z wy­ma­ga­nymi za­łącz­ni­kami w ter­mi­nie i na wła­ściwy adres.

Wnioski na­leży prze­sy­łać do 21 wrze­śnia 2012 roku (de­cy­duje data stem­pla pocz­to­wego), tylko drogą pocz­tową, na ad­res Fundacji Edukacji Międzynarodowej (53–534 Wrocław, ul. Zielińskiego 38, z do­pi­skiem na ko­per­cie „zDolny Śląsk”) — inna forma zło­że­nia wnio­sku nie jest dopuszczalna.

Szczegółowe in­for­ma­cje, do­ku­menty i wnio­ski znaj­dują się pod ad­re­sem www.fem.org.pl lub u pe­da­goga szkol­nego gab. 220.

Czytaj dalej

Wyprawka szkolna 2012

8.8.2012

Prosimy rodziców o zapoznanie się z informacjami na temat rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna".

Na stronie Wydziału Edukacji znajdziecie Państwo kryteria przyznawania pomocy uczniom, informacje o wysokości dofinansowania oraz procedury przyznawania dofinansowania zakupu podręczników.
 

Czytaj dalej

Podręczniki w roku szkolnym 2012/2013

25.6.2012

W zakładce DLA UCZNIÓW opublikowany został wykaz podręczników na rok szkolny 2012/2013

Czytaj dalej