Dolnośląski Program Stypendialny

9.9.2012

Dolnośląski Program Stypendialny


O sty­pen­dium ubie­gać się mogą uzdol­nieni ucznio­wie gim­na­zjów i szkół po­nad­gim­na­zjal­nych dla mło­dzieży którzy:

  • za­miesz­kują na ob­sza­rze wo­je­wódz­twa dol­no­ślą­skiego i uczęsz­czają do dol­no­ślą­skich szkół gim­na­zjal­nych lub ponadgimnazjalnych;
  • po­cho­dzą z ro­dzin, w któ­rych do­chód w prze­li­cze­niu na jed­nego członka ro­dziny nie prze­kra­cza 1008,00 zł mie­sięcz­nie (1166,00 zł w przy­padku, gdy w ro­dzi­nie jest dziecko niepełnosprawne)
  • uzy­skali śred­nią ocen ze wszyst­kich przed­mio­tów, ob­li­czoną na pod­sta­wie świa­dec­twa koń­co­wego lub pro­mo­cyj­nego z roku szkol­nego po­prze­dza­ją­cego rok szkolny, na który przy­zna­wane jest sty­pen­dium, na po­zio­mie nie niż­szym niż 5,10 (gim­na­zja) lub 4,85 (szkoły ponadgimnazjalne);
  • po­sia­dają opra­co­waną wspól­nie z na­uczy­cie­lem — opie­ku­nem ścieżkę edu­ka­cyjną na rok szkolny, któ­rego do­ty­czy wniosek,

oraz speł­niają jedno z do­dat­ko­wych kry­te­riów wy­mie­nio­nych w regulaminie.

Szczegóły na stro­nie in­ter­ne­to­wej Urzędu Marszałkowskiego oraz u pe­da­goga gab. 220.

Wnioski na­leży skła­dać w sie­dzi­bie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego — Wydział Edukacji i Nauki, ul. Ostrowskiego 9, 53–238 Wrocław (I pię­tro, Sekretariat Wydziału Edukacji i Nauki, po­kój nr 6) w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do dnia 30 wrze­śnia każ­dego roku w go­dzi­nach pracy urzędu (od po­nie­działku do piątku w godz. 8.15 — 15.45).


« wróć do listy