Stypendium szkolne 2012/2013

9.9.2012

STYPENDIUM SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 
WNIOSKI należy SKŁADAĆ U PEDAGOGA W TERMINIE: 
do 17 IX 2012


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 351 zł/ os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) 

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Wrocław.

Stypendium szkolne jest przyznawane na  wniosek

  1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia
  2. pełnoletniego ucznia

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację dokonanego zakupu  podręczników i pomocy naukowych dla uczniów wg katalogu wydatków kwalifikowanych oraz poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na  podstawie dokumentów (np. bilety miesięczne imienne) potwierdzających ich powstanie i wysokość.

 

W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 OBOWIĄZUJĄ FAKTURY ZA:

  • zakup podręczników  - od czerwca 2012
  • pozostałe materiały szkolne od sierpnia 2012  –  wg katalogu wydatków kwalifikowanych
  • abonament internetowy – od września 2012 do czerwca 2013

Więcej informacji w Regulaminie.


Pliki do pobrania
« wróć do listy