OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 23.05.2017 (tablice interaktywne)
SIWZ 1
SIWZ 2


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 23.05.2017 (notebooki)
SIWZ 1
SIWZ 2


Informacja z dnia 23.05.2017 o wyborze najkorzystniejszej oferty


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 23.05.2017
SIWZ 1
SIWZ 2
Ogłoszenie w BZP:
https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=29921d52-6fd7-4c32-a51c-15ce96283b4d


ZMIANA TREŚCI SIWZ


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 22.05.2017

SIWZ 1

SIWZ 2

Ogłoszenie w BZP:
https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8c523fc5-085f-475b-87bd-12d054f7c072


Zamawiający – Liceum Ogólnokształcącego Nr XV; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław – działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.– dalej „ustawa Pzp”) zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pn.: „Notebook dla uczniów (z oprogramowaniem)”.
PYTANIA i ODPOWIEDZI


Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.:
„Poprawa jakości kształcenia w LO nr XV we Wrocławiu poprzez zakup wyposażenia pracowni fizycznej i 4 pracowni cyfrowych” (Nr naboru: RPDS.07.02.02-IZ.00-02-079/16 – ZIT; umowa nr RPDS.07.02.02-0005/16).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

SIWZ 1

SIWZ 2

Ogłoszenie w BZP:
https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f564ae93-0e39-4e59-828b-bb1c679a1601


INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT