Warunki przyjęcia – Liceum Ogólnokształcące Nr XV we Wrocławiu


Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Zasady przyjmowania kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego Nr XV
im. mjr. Piotra Wysockiego we Wrocławiu

1. Do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum.
2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów rekrutacyjnych, w tym:
     a. wynik egzaminu gimnazjalnego (maksymalnie 100 pkt rekrutacyjnych):
     b. wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny zgodnie z poniższą tabelą, za które kandydat może otrzymać maksymalnie 80 pkt rekrutacyjnych:
         - stopień celujący – 18 pkt rekrutacyjnych,
         - stopień bardzo dobry – 17 pkt rekrutacyjnych,
         - stopień dobry – 14 pkt rekrutacyjnych, 
         - stopień dostateczny – 8 pkt rekrutacyjnych,
         - stopień dopuszczający – 2 pkt rekrutacyjne;

Nazwa

Profil klasy

Przedmioty na poziomie rozszerzonym

Przedmioty punktowane
podczas rekrutacji

1A

matematyczno - fizyczna

język angielski
matematyka
fizyka

język polski
matematyka
fizyka
geografia 

1B

biologiczno-chemiczna

język angielski 
biologia
chemia

język polski
matematyka 
biologia
chemia 

1C

humanistyczna - psychologiczna

biologia
wiedza o społeczeństwie 
język polski
    

język polski
matematyka 
wiedza o społeczeństwie
biologia

1D

humanistyczna - kultura i media

język polski
historia
wiedza o społeczeństwie 

język polski
matematyka  
historia
wiedza o społeczeństwie

1E

biologiczno - geograficzna

język angielski
biologia
geografia

język polski
matematyka  
biologia 
geografia


    c. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem (7 pkt. rekrutacyjnych); 
    d. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:  
         - uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (maksymalnie 18 pkt rekrutacyjnych);
         - osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (maksymalnie 3 pkt. rekrutacyjne).

Zapraszamy na Dzień Otwarty 17.03.2018 (sobota) w godzinach od 9.00 – 13.00.