Dla Maturzystów

Dla Maturzystów

Uwaga Maturzyści – na tej stronie zamieszczamy informacje szczególnie ważne dla Was (chociaż uczniom klas I i II równieżmogą się przydać). Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek problemy, uwagi, wątpliwości – zapraszamy do biblioteki.


Konsultacje

   Zapraszamy na konsultacje dot. sztuki autoprezentacji – jak mówić (komunikacja werbalna i niewerbalna) – w terminie uzgodnionym z mgr Alicją Pokusińską.

   Mgr Wiesława Belczyk zaprasza na konsultacje dla maturzystów zdających egzamin dojrzałości z geografii (proszę o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania).


Opis bibliograficzny

W pracach zaliczeniowych (np. referatach), które piszecie na różne przedmiotu (polski, historia itd.) powinniście podawać literaturę, z której korzystaliście – nazywa się to:

Bibliografia załącznikowa lub literatura przedmiotu, czyli  wykaz dokumentów (książki, artykuły z czasopism, publikacje z Internetu itp.), które autor wykorzystał przy pisaniu pracy.

Ogólne zasady sporządzania bibliografii załącznikowej

• Ważna jest konsekwencja w budowie opisów bibliograficznych (znaki interpunkcyjne, skróty, wyróżnienia graficzne)
• Dane przejmujemy z głównej karty tytułowej, w dalszej kolejności z karty przedtytułowej, metryki książki, okładki
• Konieczna jest informacja o kolejnym wydaniu książki (tzn. wydanie 2 i następne), pomijamy oznaczenie wydania pierwszego; używamy cyfr arabskich
• Dodatkowe dane pochodzące od nas (uzupełnienia, wyjaśnienia) podajemy w nawiasach kwadratowych
• Pozycje bibliografii szeregujemy alfabetycznie (wg nazwisk autorów lub tytułów – w przypadku prac zbiorowych) i numerujemy
• Dzieła napisane przez więcej niż trzech autorów to prace zbiorowe, zatem pierwszym elementem opisu jest tytuł książki

Opisy bibliograficzne poszczególnych rodzajów dokumentów

Opis bibliograficzny książki
Nazwisko i imię autora lub autorów: Tytuł książki. Oznaczenie tomu (jeśli jest). Oznaczenie kolejnego wydania. Miejsce i rok wydania.
Np. Wyspiański Stanisław: Wesele. Wyd. 5. Wrocław 1994.

Opis bibliograficzny fragmentu książki (np. rozdziału)
Nazwisko i imię autora lub autorów: Tytuł książki. Oznaczenie tomu (jeśli jest). Oznaczenie kolejnego wydania. Miejsce i rok wydania. Tytuł fragmentu, strony, na których fragment się znajduje
Np. Łuczak Maciej: Rejs, czyli szczególnie nie chodzę na filmy polskie. Warszawa 2002. I to jest nowa koncepcja sztuki, s. 22-35.

Uwaga! W ten sposób sporządzamy również opis bibliograficzny jednego wiersza, opowiadania ze zbioru jednego autora.

Opis bibliograficzny pracy zbiorowej
Tytuł książki. Imię i nazwisko redaktora. Oznaczenie tomu. Oznaczenie wydania. Miejsce i rok wydania.
Np. Lekcje czytania. Eksplikacje literackie. Pod red. Władysława Dynka i Aleksandra Wita Labudy. Część 2. Wrocław 1999.

Opis rozprawy z pracy zbiorowej (np. rozdziału)
Nazwisko i imię autora rozprawy: Tytuł rozprawy. W: Tytuł książki. Imię i nazwisko redaktora. Oznaczenie tomu. Oznaczenie wydania. Miejsce i rok wydania, strony, na których zawiera się rozprawa
Np. Bajka Zbigniew: Rynek mediów w Polsce. W: Dziennikarstwo i świat mediów. Pod red. Zbigniewa Bauera, Edwarda Chudzińskiego. Wyd. 2. Kraków 2000, s. 83-102.
  
Uwaga!  W ten sposób sporządzamy również opis bibliograficzny jednego wiersza, opowiadania z antologii wielu autorów, opis bibliograficzny wstępu do książki, fragmentu Biblii np.:
Stachura Edward: Wielki Testament. W: Od Kochanowskiego do Szymborskiej: antologia poezji polskiej. Wybór Marek Wawrzkiewicz. Warszawa 1999, s. 380-381.
Drawicz Andrzej: Wstęp. W: Bułhakow Michaił: Mistrz i Małgorzata. Wyd. 15.  Warszawa 1990. s. V-LXXXIV.
Księga Izajasza. W: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu…. Wyd. 5. Poznań 2000, s. 961-1028.

Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma
Nazwisko i imię autora artykułu: Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma (w cudzysłowie), rok bieżący czasopisma, numer czasopisma, strony, na których zawiera się artykuł
Np. Jankiewicz Leonarda: Lekcje z domem w tle. „Polonistyka” 2003, nr 8, s. 492-496.

Opis bibliograficzny dokumentów elektronicznych
Nazwisko i imię autora: Tytuł i typ nośnika – podany w nawiasie kwadratowym, np.[CD-ROM], [online]. Wydanie/wersja. Miejsce wydania, wydawca, data wydania. Data dostępu i warunki dostępu (dla dokumentów online)

Opis elektronicznej książki
Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja 1.0.3.16. Łódź, PRO-media, 1998.

Opis artykułu z czasopisma elektronicznego
Mikołuszko Wojciech: Były dwa gatunki człowieka! „Gazeta Wyborcza” [online]. 27.10.2004 [dostęp 28 października 2004]. Dostępny w World Wide Web: http://serwisy/gazeta.pl/nauka/1,34148,2359844.html.

Opis bibliograficzny recenzji w czasopiśmie
Nazwisko i imię autora pracy recenzowanej: Tytuł pracy recenzowanej. Miejsce i rok wydania.
Rec. Nazwisko i imię recenzenta: Tytuł recenzji. Tytuł czasopisma, rok, numer, strony, na których znajduje się recenzja
Np. Kuczok Wojciech: Gnój. Warszawa 2003.
Rec. Piotr Śliwiński: Normalni, wydrążeni, źli. „Tygodnik Powszechny”, 2003, nr 32, s. 11-13.

Opis bibliograficzny wywiadu
Nazwisko i imię osoby, która udziela wywiadu: Tytuł wywiadu. Rozm. przepr. imię i  nazwisko osoby przeprowadzającej wywiad. Tytuł czasopisma, rok, numer, strony, na których znajduje się wywiad.
Np. Kuczok Wojciech: Jestem bardzo pokrzywiony. Rozm. przepr. Barbara Pietkiewicz. „Polityka” 2004, nr 3, s. 58-59.

Opis bibliograficzny ilustracji
Nazwisko i imię autora dzieła: Tytuł dzieła [oznaczenie rodzaju dokumentu, np. fotografia, reprodukcja]. W: Nazwisko i imię autora książki: Tytuł książki. Oznaczenie tomu. Oznaczenie wydania. Miejsce i rok wydania, strony, na których znajduje się ilustracja
Np. Malczewski Jacek: Melancholia [il.]. W: Krzysztofowicz-Kozłowska Stefania: Jacek Malczewski. Wrocław 2001, s. 22.

Opis bibliograficzny utworu muzycznego:
Nazwisko i imię kompozytora/ wykonawcy: Tytuł nagrania [rodzaj dokumentu]. Miejsce wydania: nazwa producenta, rok produkcji. Typ nośnika
Np. Schumann Robert: Marzenie [dokument dźwiękowy]. W: Muzyka nocą. Warszaw: Sound – Pol, 1999. Płyta CD.

Opis bibliograficzny filmu
Nazwisko i imię reżysera (reż): Tytuł filmu [Film]. Miejsce i rok wydania nośnika. Podany nośnik
Np. Wajda Andrzej (reż.): Pan Tadeusz [Film]. Warszawa 2000. 1 płyta DVD

Opis bibliograficzny reklamy:
Szczęście maluje się na twarzy. Truskawkowy żel myjący do twarzy…”Filipinka” 2004, nr 9, s. 5.
A świstak siedzi i zawija je w te sreberka [reklama telewizyjna]. Warszawa: TVP, 2005.

Na podstawie norm
PN-ISO 690: 2002 – Dokumentacja – Przypisy bibliograficzne – Zawartość, forma i struktura.
PN – ISO-2:1999 – Informacja i dokumentacja – Przypisy bibliograficzne – Dokumenty elektroniczne  i ich części.

Opracowała

Alicja Pokusińska
Październik 2014