Matura

Informacje dla Maturzystów

Matura czerwiec 2020

Informacje (3.06.2020)
Prawa i obowiązki maturzysty
Wytyczne sanitarne dla zdających
Plakat
Terminy egzaminów – czerwiec 2020
Informacja – zdawanie ustnych egzaminów maturalnych w 2020 r.


Matura 2020:
 
Informacje o maturze w roku szkolnym 2019/2020
Informatory maturalne
Arkusze egzaminacyjne
Terminy egzaminów maturalnych
Dostosowania w roku szkolnym 2019/2020 
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna – Wrocław
Opłaty za egzamin maturalny
Komunikaty i informacje
Stawianie celów. Co warto o tym wiedzieć?
Uczę się i – umiem!       


Zasady pisania przez uczniów arkuszy typu maturalnego

W celu lepszego przygotowania uczniów naszej szkoły do egzaminu maturalnego oraz w celu podniesienia jego wyników, Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o obowiązkowym pisaniu uczniów klas III przykładowych zadań z arkuszy maturalnych z poszczególnych przedmiotów.

Zasady rozwiązywania arkuszy maturalnych przez uczniów klas III

1. Uczniowie klas III rozwiązują w czasie trwania roku szkolnego, arkusze z przedmiotów maturalnych na poziomie podstawowym bądź rozszerzonym, w zależności od deklaracji maturalnej. Na pisanie arkuszy przeznaczone są dwie godziny lekcyjne ( we wtorek, 8.00 – 9.40 ) w ramach planu nauczania oddziału.

2. Termin pisania arkuszy z poszczególnych przedmiotów jest taki sam dla wszystkich uczniów.

3. Uczniowie są informowani o terminie rozwiązywania i tematyce arkusza maturalnego z miesięcznym wyprzedzeniem.

4. Czas sprawdzania przez nauczycieli arkuszy wynosi 2 tygodnie (j. polski – 3 tygodnie).

5. W związku z powyższym, nie ma możliwości zwolnienia ucznia z obowiązującego terminu (z wyjątkiem dłuższych zwolnień lekarskich, uczniowie chorzy będą pisali arkusze w innym, ustalonym terminie) .

6. Nie ma możliwości poprawienia oceny otrzymanej z rozwiązywania arkusza maturalnego.

7. Oceny otrzymane z arkuszy będą traktowane jak oceny z dużych prac pisemnych.

8. Osoby, które zakończyły naukę przedmiotu w klasie II, mają również obowiązek rozwiązywania arkuszy, a o ich wynikach na bieżąco będą informowani rodzice w sposób pisemny.

9. W sytuacji, kiedy uczeń dokona zmiany przedmiotu w deklaracji maturalnej tuz przed terminem wypełniania ostatecznej deklaracji maturalnej, będzie zobowiązany zaliczyć wszystkie wymagane arkusze z tego przedmiotu. Oceny uzyskane dotychczas z poprzedniego przedmiotu nie będą anulowane.

10. Powyższe ustalenia są elementami WSO i uwzględniane są przy klasyfikacji śródrocznej i końcowej.


Tematyka poszczególnych arkuszy maturalnych

   Szczegółowe informacje znajdują się w gablocie na II piętrze obok gabinetu 102.


Harmonogram pisania przez uczniów klas III arkuszy maturalnych

  • do pobrania

Ogłoszenie

Uwaga Maturzyści!

Uczniowie, którzy posiadają opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o dysleksji, dysortografii, dysgrafii proszeni są o zgłaszanie się do pedagoga szkolnego w celu wypełnienia informacji (załącznika OKE) o dostosowaniu warunków egzaminu maturalnego do potrzeb ucznia. Termin podpisania załącznika upływa w dniu 7 lutego 2019.

Maturzyści proszeni są o WCZEŚNIEJSZE sprawdzenie,  czy ich opinia znajduję się u pedagoga lub u wychowawcy.
Tylko złożona w szkole opinia oraz wypełniony załącznik są  podstawą do dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego dla zdającego, zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o dostosowaniach.