Rekrutacja - warunki przyjęcia

Warunki przyjęcia Liceum Ogólnokształcącego Nr XV we Wrocławiu

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024

Zasady przyjmowania kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego Nr XV
im. mjr. Piotra Wysockiego we Wrocławiu

1. Do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów rekrutacyjnych, w tym:
     a. wynik egzaminu (maksymalnie 100 pkt rekrutacyjnych):
     b. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny zgodnie z poniższą tabelą, za które kandydat może otrzymać maksymalnie 80 pkt rekrutacyjnych:
         – stopień celujący – 18 pkt rekrutacyjnych,
         – stopień bardzo dobry – 17 pkt rekrutacyjnych,
         – stopień dobry – 14 pkt rekrutacyjnych, 
         – stopień dostateczny – 8 pkt rekrutacyjnych,
         – stopień dopuszczający – 2 pkt rekrutacyjne;

Nazwa Profil klasy Przedmioty na poziomie rozszerzonym Przedmioty punktowane
podczas rekrutacji
1A matematyczna matematyka
język angielski
język polski
matematyka
fizyka
geografia 
1B biologiczno-chemiczna biologia
chemia
język polski
matematyka 
biologia
chemia 
1C,1J humanistyczna – psychologiczna biologia
język polski    
język polski
matematyka 
wiedza o społeczeństwie
biologia
1D, 1F humanistyczna język polski
( 1D – Historia, 1F – WOS)
język polski
matematyka  
historia
wiedza o społeczeństwie
1E biologiczno – geograficzna biologia
geografia
język polski
matematyka  
biologia 
geografia
1G językowa język angielski
język polski
język polski
matematyka  
historia
wiedza o społeczeństwie
1H geograficzno – matematyczna geografia
matematyka
język polski
matematyka  
geografia
wiedza o społeczeństwie
1I biznes język angielski
biznes i zarządzanie
geografia
język polski
matematyka  
geografia
wiedza o społeczeństwie
1k dietetyczna biologia
chemia
język polski
matematyka  
biologia
chemia

    c. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem (7 pkt. rekrutacyjnych); 
    d. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:  
         – uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (maksymalnie 18 pkt rekrutacyjnych);
         – osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (maksymalnie 3 pkt. rekrutacyjne).2

W roku 2023/2024 utworzymy oddziały przygotowawcze dla uczniów przybywających z zagranicy.

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie kompletu dokumentów w sekretariacie oraz napisanie przez kandydata testu poziomującego z języka polskiego.

Умовою участі у вступній кампанії є подання повного пакету документів до секретаріату ліцею та написання тесту з польської мови у визначеному терміні.