Rekrutacja - warunki przyjęcia

Warunki przyjęcia Liceum Ogólnokształcącego Nr XV we Wrocławiu

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023

Zasady przyjmowania kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego Nr XV
im. mjr. Piotra Wysockiego we Wrocławiu

1. Do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów rekrutacyjnych, w tym:
     a. wynik egzaminu (maksymalnie 100 pkt rekrutacyjnych):
     b. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny zgodnie z poniższą tabelą, za które kandydat może otrzymać maksymalnie 80 pkt rekrutacyjnych:
         – stopień celujący – 18 pkt rekrutacyjnych,
         – stopień bardzo dobry – 17 pkt rekrutacyjnych,
         – stopień dobry – 14 pkt rekrutacyjnych, 
         – stopień dostateczny – 8 pkt rekrutacyjnych,
         – stopień dopuszczający – 2 pkt rekrutacyjne;

NazwaProfil klasyPrzedmioty na poziomie rozszerzonymPrzedmioty punktowane
podczas rekrutacji
1A
matematycznamatematyka
język angielski
język polski
matematyka
fizyka
geografia 
1Bbiologiczno-chemicznabiologia
chemia
język polski
matematyka 
biologia
chemia 
1Chumanistyczna – psychologicznabiologia
język polski
    
język polski
matematyka 
wiedza o społeczeństwie
biologia
1D, 1F
humanistycznajęzyk polski
historia
język polski
matematyka  
historia
wiedza o społeczeństwie
1E
biologiczno – geograficznabiologia
geografia
język polski
matematyka  
biologia 
geografia
1Gjęzykowajęzyk angielski
język polski
język polski
matematyka  
geografia
wiedza o społeczeństwie
1Hgeograficzno – matematycznageografia
matematyka
język polski
matematyka  
geografia
wiedza o społeczeństwie
1Ijęzykowajęzyk angielski
język ukraiński
język polski
matematyka  
geografia
wiedza o społeczeństwie


    c. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem (7 pkt. rekrutacyjnych); 
    d. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:  
         – uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (maksymalnie 18 pkt rekrutacyjnych);
         – osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (maksymalnie 3 pkt. rekrutacyjne).2

W roku 2022/2023 utworzymy oddziały przygotowawcze dla uczniów przybywających z zagranicy.