Rekrutacja - warunki przyjęcia

Warunki przyjęcia Liceum Ogólnokształcącego Nr XV we Wrocławiu

Informacja o rekrutacji uzupełniającej (z dnia 27.08.2020).

Kandydaci zakwalifikowani:

Klasa 1A

Najniższa liczba punktów: 138

Klasa 1E

Najniższa liczba punktów: 125,85

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest dostarczenie dokumentów – oryginału świadectwa oraz zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty.

Listy kandydatów przyjętych do klas w roku szkolnym 2020/2021 (informacja z dnia 19.08.2020).

1A_19_08_2020

1B_19_08_2020

1C_19_08_2020

1D_19_08_2020

1E_19_08_2020

Informacja o wolnych miejscach w LO Nr XV:
klasa 1A – 2 miejsca
klasa 1E – 2 miejsca.

Listy kandydatów zakwalifikowanych do klas w roku szkolnym 2020/2021

1A

1B

1C

1D

1E

Lista kandydatów niezakwalifikowanych

Przypominamy, że kandydaci zakwalifikowani do szkoły, zgodnie z harmonogramem, w dniach 13-18.08.2020 r. muszą potwierdzić wolę przyjęcia poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach z egzaminu ósmoklasisty. Prosimy kandydatów o przyniesienie dwóch zdjęć legitymacyjnych.

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Zasady przyjmowania kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego Nr XV
im. mjr. Piotra Wysockiego we Wrocławiu

1. Do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów rekrutacyjnych, w tym:
     a. wynik egzaminu (maksymalnie 100 pkt rekrutacyjnych):
     b. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny zgodnie z poniższą tabelą, za które kandydat może otrzymać maksymalnie 80 pkt rekrutacyjnych:
         – stopień celujący – 18 pkt rekrutacyjnych,
         – stopień bardzo dobry – 17 pkt rekrutacyjnych,
         – stopień dobry – 14 pkt rekrutacyjnych, 
         – stopień dostateczny – 8 pkt rekrutacyjnych,
         – stopień dopuszczający – 2 pkt rekrutacyjne;

NazwaProfil klasyPrzedmioty na poziomie rozszerzonymPrzedmioty punktowane
podczas rekrutacji
1A
matematyczno – fizycznamatematyka
fizyka
język polski
matematyka
fizyka
geografia 
1Bbiologiczno-chemicznabiologia
chemia
język polski
matematyka 
biologia
chemia 
1Chumanistyczna – psychologicznabiologia
język polski
    
język polski
matematyka 
wiedza o społeczeństwie
biologia
1D
humanistyczna – kultura i mediajęzyk polski
historia
język polski
matematyka  
historia
wiedza o społeczeństwie
1E
biologiczno – geograficznabiologia
geografia
język polski
matematyka  
biologia 
geografia


    c. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem (7 pkt. rekrutacyjnych); 
    d. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:  
         – uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (maksymalnie 18 pkt rekrutacyjnych);
         – osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (maksymalnie 3 pkt. rekrutacyjne).2

W roku 2019/2021 utworzymy cztery oddziały przygotowawcze dla uczniów przybywających z zagranicy: dwa na poziomie klas VII-VIII oraz dwa na poziomie liceum.