Psycholog i Pedagog

Psycholog i Pedagog


Gabinet psychologów – pokój 220

Gabinet pedagogów – pokój 230

tel. 71 798-67-39 wew. 141

PSYCHOLOG SZKOLNY
 Dorota Marczyk-Wyrębkiewicz
Poniedziałek:   09.00-13.30
Wtorek:   08.30-13.30
Środa:  08.30- 13.30
Czwartek:  12.30-16.30
Piątek:  14.00-18.15
PSYCHOLOG SZKOLNY
 Gabriela Siudak
 Poniedziałek:   10.30-18.10
Wtorek:   10.30-18.10
Środa:  09.00-14.00
Czwartek:  09.00-14.00
Piątek:  09.00-13.00
PEDAGOG SZKOLNY
 Justyna Piech-Bidermann
 Poniedziałek:   09.30-13.30
Wtorek:   08.30-13.30
Środa:   08.30-13.30
Czwartek:   13.15-18.15
Piątek:   08.30-11.30
PEDAGOG SZKOLNY
 Marek Wiercioch
Poniedziałek:  12.10-18.10
Wtorek: 08.00-12.00
Środa:  12.10-18.10
Czwartek:  09.00-12.00
Piątek: 08.00-11.00

BIOFEEDBACK W NASZEJ SZKOLE

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do korzystania z oferty, jaką jest  Biofeedback EEG i RSA. Biofeedback jest sposobem zwrotnego podawania informacji o przebiegu i parametrach monitorowanej czynności fizjologicznej. Uzyskane tą drogą informacje umożliwiają kontrolę i optymalizację monitorowanego parametru, a tym samym czynności fizjologicznej. Proces zwracania informacji zwany jest sprzężeniem zwrotnym, z angielskiego „feedback”, a ponieważ dotyczy funkcji żywych organizmów, określany jest nazwą BIOFEEDBACK.

Zajęcia w szkole są nieodpłatne, mogą z nich korzystać wszyscy zainteresowani uczniowie, u których nie stwierdzono przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia treningu.

Szczegółowych informacji udzielają psycholog i pedagog szkolny.

EEG BIOFEEDBACK
To innowacyjna metoda treningu mózgu. Bezpieczna i nieinwazyjna, jej podstawą jest możliwość monitorowania i trenowania fal mózgowych.
Poprzez specjalistycznie uwarunkowany trening prowadzi się do wzrostu walorów funkcji poznawczych mózgu oraz do poprawy jakościowej pracy mózgu.

WSKAZANIA DO TRENINGU EEG BIOFEEDBACK

 • poprawa koncentracji uwagi i pamięci dla osób zdrowych
 • poprawa kondycji psychicznej i fizycznej osób pracujących umysłowo, lub osób, które doświadczyły silnego stresu (menagerów, policjantów, pilotów, kierowców, sportowców)
 • afazja motoryczna
 • jąkanie się
 • Autyzm, Zespół Aspergera
 • napady paniki
 • Choroba Alzheimera
 • Choroba Parkinsona
 • uzależnienia (alkohol, hazard, anoreksja, bulimia)


Trening EEG Biofeedback przypomina grę komputerową i trwa od 30-45 minut. Klient w wygodnej pozycji obserwuje zadanie na monitorze. Dzięki podłączonemu czujnikowi do głowy terapeuta rejestruje zapis graficzny fal mózgowych na drugim monitorze i ustawia parametry gry.

RSA BIOFEEDBACK
Treningi RSA uczą synchronizować pracę serca i oddechu, który podobnie jak w metodzie EEG jest monitorowany przez osobę badaną i terapeutę. W tym przypadku specjalistyczne czujniki mierzące oddech i częstotliwość pracy serca umieszczone są w okolicach klatki piersiowej.
Zdrowy oddech to zdrowy umysł i ciało. W silnym stresie procesy oddechowe szczególnie ulegają zaburzeniu (przyspieszenie oddechu, zwalnianie, wstrzymywanie, spłycanie), co wpływa negatywnie nie tylko na pracę serca ale też na ogólny stan kondycji psychofizycznej. Wiele chorób ma swoje podłoże w przewlekłych stanach napięcia i zaburzeniach oddychania.

WSKAZANIA DO TRENINGU RSA BIOFEEDBACK

 • astma
 • choroby układu krążenia i dróg oddechowych
 • nadciśnienie
 • migreny
 • stany napięcia, stres (menagerowie, uczniowie, seniorzy)

Zadania Psychologa Szkolnego

Sfera ucznia:

 1. indywidualna pomoc  w rozwiązywaniu problemów osobistych i szkolnych
 2. udzielanie wsparcia psychologicznego w trudnych sytuacjach życiowych
 3. interwencja psychologiczna w sytuacjach kryzysowych
 4. doradztwo psychologiczne
 5. terapia psychologiczna (zajęcia socjoterapeutyczne grupowe)
 6. terapia EEG Biofeedback – indywidualna
 7. terapia RSA Biofeedback – grupowa
 8. badania psychologiczne (osobowość, inteligencja, zaburzenia lękowe, depresyjne) – wg potrzeb, za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego
 9. pomoc w organizacji doradztwa zawodowego
 10.  mediacje rodzinne, rówieśnicze, inne
 11. diagnoza uzdolnień

Sfera rodzica:

 1. Indywidualne konsultacje
 2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
 3. Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 4. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w relacji z dzieckiem – spotkania mediacyjne
 5. Udzielanie informacji dotyczących uzyskania specjalistycznej pomocy w sytuacjach kryzysowych

Sfera nauczyciela:

 1. Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 2. Pomoc w organizacji specjalistycznej pomocy, dostosowaniu warunków edukacyjnych dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
 3. Organizacja spotkań wychowawców – planowanie priorytetów pracy wychowawczej, form pomocy i środków zaradczych w sytuacjach trudnych wychowawczo

Zadania Pedagoga Szkolnego

Zadania pedagoga szkolnego są określone przez Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Nadrzędnym zadaniem pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży i w tym celu podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, zaradczych.

Zadania pedagoga to przede wszystkim:

 • diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, rozpoznawanie  ich możliwości psychofizycznych, analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, a także wspieranie mocnych stron uczniów
 • określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki  w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli
 • wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki
 • planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej