Regulamin biblioteki

Regulamin biblioteki szkolnej
Liceum Ogólnokształcącego Nr XV
im. mjr. P. Wysockiego we Wrocławiu


Postanowienia ogólne

1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz uprawnieni czytelnicy spoza placówki.
2. Biblioteka pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych w porozumieniu z Dyrektorem szkoły, w zależności od aktualnych potrzeb.
3. Każdy użytkownik biblioteki ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biblioteki i przestrzegania zapisów w nim zawartych.
4. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów biblioteki.
5. W bibliotece do dyspozycji czytelników znajdują się stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.
6. Czytelnik ma prawo do fachowej informacji na temat zbiorów bibliotecznych.
7. Wszyscy użytkownicy biblioteki zobowiązani są do poszanowania wyposażenia biblioteki i do kulturalnego zachowania.
8. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu, mogą w szczególnych przypadkach zostać pozbawione prawa korzystania z biblioteki szkolnej.

Regulamin wypożyczalni

1. Jednorazowo Czytelnik może wypożyczyć cztery tytuły; w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zwiększyć lub ograniczyć liczbę wypożyczanych materiałów.
2. Czytelnicy mogą prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
3. Czytelnicy mogą wypożyczać książki wyłącznie na swoje konto biblioteczne, za okazaniem identyfikatora lub dokumentu tożsamości.
4. Okres wypożyczenia książek wynosi cztery tygodnie, pozycje z działu „Lektury” winny być zwrócone do biblioteki natychmiast po omówieniu lektury na lekcjach jęz. polskiego.
5. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia terminu wypożyczonego woluminu, jeśli nie ma zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
6. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie zbiory. W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia zobowiązany jest zwrócić bibliotece taki sam dokument (dokumenty) lub inne wskazane przez nauczyciela bibliotekarza.
7. W przypadku nieoddania wypożyczonych zbiorów w określonym terminie system blokuje konto Czytelnika. Dotyczy to również innych bibliotek szkolnych w ramach Wrocławskiego Systemu Bibliotecznego, z których korzysta Czytelnik. Czytelnicy zostają pozbawieni możliwości wypożyczania książek do czasu rozliczenia się z biblioteką.
8. Wszystkie wypożyczone materiały uczniowie powinni zwrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego, w terminie ustalonym przez nauczyciela bibliotekarza.
9. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do rozliczenia się z biblioteką z wypożyczonych materiałów i uzyskania potwierdzenia zwrotu na karcie obiegowej.

Regulamin czytelni

1. Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są do pozostawienia wierzchniego okrycia w szatni lub na wieszaku.
2. Książki i inne materiały z księgozbioru podręcznego udostępniane są na miejscu.
3. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z bibliotekarzem terminu zwrotu, czytelnicy mogą wypożyczyć materiały z księgozbioru podręcznego do domu.
4. Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z ich winy.


Regulamin obowiązuje od dnia  17.11.2016 roku.