Odbiór wyników egzaminu maturalnego

ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI WYDAWANE BĘDĄ 11. SIERPNIA 2020.

Wytyczne sanitarne dotyczące rozdania świadectw:
1) Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą).
2) Na rozdanie świadectw dojrzałości może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
3) Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować dłonie.
4) Czekając na wejście do sali/sekretariatu odbierający świadectwa zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5m) oraz mają zakryte usta i nos.
5) Po wejściu do sali/sekretariatu odbierający świadectwa mają zakryte usta i nos.
6) Prosimy o przyniesienie własnego długopisu.
7) Przed wejściem do szkoły, na dziedzińcu obowiązuje zakaz tworzenia skupisk oraz obowiązek zakrycia ust i nosa.

Świadectwa dla absolwentów z poszczególnych grup będą wydawane JEDYNIE w wymienionych poniżej godzinach:
3 A, GODZ. 10:00, SALA 138
3 B, GODZ. 10:25, SALA 138
3 C, GODZ. 10:50, SALA 50
3 D, GODZ. 11:15, SALA 50
3 E, GODZ. 11:40, SEKRETARIAT
POZOSTALI ABITURIENCI, GODZ. 12:15- 14:30, SEKRETARIAT

Po świadectwo należy zgłosić się osobiście z dokumentem tożsamości.
Można również upoważnić osobę do odbioru świadectwa.
Warunkiem niezbędnym do odbioru świadectwa przez osobę upoważnioną, jest posiadanie przez nią odpowiedniego pełnomocnictwa i Dowodu Osobistego.
Osoby, które nie uzyskały świadectwa lub nie podwyższyły wyniku, zaświadczenia o wynikach mogą odbierać 11. sierpnia w Sekretariacie.
Nieodebrane 11. sierpnia świadectwa wydawane będą w Sekretariacie Szkoły od 12. sierpnia w godz. 9:00 – 13:00.