Інформація про вступ до загальноосвітнього ліцею XV im. mjr. Piotra Wysockiego у Вроцлаві./ Информация о поступлении в общеобразовательный лицей XV im. mjr. Piotra Wysockiego во Вроцлаве.

UA

Інформація про вступ до загальноосвітнього ліцею XV im. mjr. Piotra Wysockiego у Вроцлаві. Ліцей був заснований у 1994 році, традиції навчального закладу походять від загальноосвітнього військового ліцею. Школа розташована в сучасному, просторому будинку, оточеному зеленою територією. Аудиторії, хімічні та біологічні лабораторії, мовні та комп’ютерні класи добре оснащені навчальними посібниками та мультимедійним обладнанням. Заняття фізичною культурою проводяться у спортивному, гімнастичному та тренажерному залах. На території школи є відкритий спортивний комплекс (футбольне поле, бігова доріжка, стійка для штовхання ядра).

Учні нашої школи мають можливість проводити вільний час у бібліотеці та читальному залі, де доступні література та інтернет.

Учні ліцею знаходяться під медичною, педагогічною та психологічною опікою.

В приміщенні навчального закладу є книгарня, буфет та пункт копіювання.

У загальноосвітньому ліцеї XV проходять лекції викладачів вищих навчальних закладів на теми, що стосуються реалізованих в даний час проектів. Ліцей на постійній основі співпрацює з університетами Вроцлава (Uniwersytetem Wrocławskim, Politechniką Wrocławska, Uniwersytetem Ekonomicznym, Wyższą Szkołą Humanistyczną, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej, Wyższą Szkołą Bankową).

В школі впроваджують елементи формуючого оцінювання з окремих предметів, приділяється особлива увага самооцінці, відгукам, оцінці однокласників, ключовим питанням, ролі доброзичливого критика тощо.

Навчальний процес проходить за підтримки освітньої платформи, яка відповідає потребам школи. Завдяки платформі в навчальному закладі координуються всі шкільні та позакласні заходи. Платформа забезпечує ефективну систему, яка дозволяє всім учням, вчителям та батькам бути в курсі актуальних подій та брати участь у шкільному житті. На платформі учні можуть використовувати індивідуальний навчальний простір, відстежувати свій прогрес у навчанні, звертатися за додатковою допомогою та співпрацювати з однокласниками, незалежно від того, де вони знаходяться.

Платформа надає батькам можливість доступу до інформації в реальному часі: оцінки, відвідування, розклад уроків та активність дитини, що дозволяє брати більш активну участь у навчальному процесі.

В школі використовують щоденник в електронній формі, тим самим забезпечуючи батькам та учням безкоштовний доступ до інформації про хід навчання.

Учні нашої школи мають можливість брати участь у предметних, міжнародних та національних шкільних конкурсах, таких як: Міжнародна олімпіада з математичної лінгвістики, математичний конкурс KOMA, загальношкільні математичні матчі, математичні конкурси – Kangur, Pangea, Sudoku, Національна олімпіада знань про Інтернет DialNet Masters, Загальнопольський конкурс з фізики Lwiątko , Національний конкурс Produkcik – на найкраще міні-підприємство, а також участь у Міжнародному іспиті ділових навичок, організованому Кембриджським університетом та Фондом молодіжного підприємництва, Національному конкурсі MESSE.

В загальноосвітньому ліцеї XV у Вроцлаві реалізується Вроцлавський Проект Освіта в Місцяx Пам’яті, в рамках якого учні другого класу відвідують визначні місця в історії Польщі.

У 2021/2022 навчальному році відбудеться набір до ліцею з чотирирічним циклом навчання за такими напрямками:

– клас математично-фізичний

– клас біологічно-хімічний

– клас гуманістично-психологічний

– клас гуманістичний: культура та медіа 1D

– клас біологічно-географічний

У 2021/2022 навчальному році заплановано відкрити вісім підготовчих класів для учнів, які приїжджають з-за кордону: два на рівні VII-VIII класів та шість на рівні середньої школи (ліцею).

Запрошуємо відвідати нашу сторінку на FB: Rekrutacja LOXV

RU

Информация о поступлении в общеобразовательный лицей XV im. mjr. Piotra Wysockiego во Вроцлаве.

Лицей был основан в 1994 году, традиции учебного заведения берут свое начало от общеобразовательного военного лицея. Школа расположена в современном, просторном здании, окруженном зеленой территорией. Аудитории, химические и биологические лаборатории, языковые и компьютерные классы хорошо оснащены учебными пособиями и мультимедийным оборудованием. Занятия физической культурой проводятся в спортивном, гимнастическом и тренажерном залах. На территории школы есть открытый спортивный комплекс (футбольное поле, беговая дорожка, стойка для толкания ядра).

Ученики нашей школы имеют возможность проводить свободное время в библиотеке и читальном зале, где доступны литература и интернет.

Ученики лицея находятся под медицинской, педагогической и психологической опекой.

В помещении учебного заведения есть книжный магазин, буфет и пункт копирования.

В общеобразовательном лицее XV проходят лекции преподавателей высших учебных заведений на темы, касающиеся реализуемых в настоящее время проектов в школе. Лицей на постоянной основе сотрудничает с университетами Вроцлава (Uniwersytetem Wrocławskim, Politechniką Wrocławska, Uniwersytetem Ekonomicznym, Wyższą Szkołą Humanistyczną, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej, Wyższą Szkołą Bankową).

В школе внедрены элементы формирующего оценивания по отдельным предметам, уделяется особое внимание самооценке, отзывам, оценке одноклассников, ключевым вопросам, роли доброжелательного критика и др.

Учебный процесс проходит при поддержке образовательной платформы, которая отвечает потребностям школы. Благодаря платформе в учебном заведении координируются все школьные и внеклассные мероприятия. Платформа обеспечивает эффективную систему, которая позволяет всем ученикам, учителям и родителям быть в курсе актуальных событий и участвовать в школьной жизни. На платформе ученики могут использовать индивидуальное учебное пространство, отслеживать свой прогресс в обучении, обращаться за дополнительной помощью и сотрудничать с одноклассниками, независимо от того, где они находятся.

Платформа предоставляет родителям возможность доступа к информации в реальном времени: оценки, посещаемость, расписание уроков и активность ребенка, что позволяет принимать более активное участие в учебном процессе.

В школе используют дневник в электронной форме, тем самым обеспечивая родителям и ученикам бесплатный доступ к информации о процессе обучения.

Ученики нашей школы имеют возможность участвовать в предметных, международных и национальных школьных конкурсах, таких как: Международная олимпиада по математической лингвистике, математический конкурс KOMA, общешкольные математические матчи, математические конкурсы – Kangur, Pangea, Sudoku, Национальная олимпиада знаний об Интернете DialNet Masters, Общепольский конкурс по физике Lwiątko, Национальный конкурс Produkcik – на лучшее мини-предприятие, а также принять участие в Международном экзамене деловых навыков, организованном Кембриджским университетом и Фондом молодежного предпринимательства, Национальном конкурсе MESSE.

В общеобразовательном лицее XV во Вроцлаве реализуется Вроцлавский Проект Образование в Местах Памяти, в рамках которого ученики второго класса посещают исторические места Польши.

В 2021/2022 учебном году состоится набор в лицей с четырехлетним циклом обучения по следующим направлениям:

– класс математическо-физический

– класс биологическо-химический

– класс гуманистическо-психологический

– класс гуманистический: культура и медиа 1D

– класс биологическо-географический

В 2021/2022 учебном году планируется открыть восемь подготовительных классов для учеников, приезжающих из-за рубежа: два на уровне VII-VIII классов и шесть на уровне средней школы (лицея).

Приглашаем посетить нашу страницу на FB: Rekrutacja LOXV