Próbny egzamin ósmoklasisty/ Пробний іспит восьмого класу/ Пробный экзамен восьмого класса

Harmonogram przeprowadzania testów diagnostycznych- próbny egzamin ósmoklasisty

  • 17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski
  • 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka
  • 19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Ważne informacje:

1) Próbny egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.

2) Próbny egzamin ósmoklasisty przeprowadzana jest w celu diagnostycznym i informacyjnym – nauczyciele nie wystawiają uczniom oceny cząstkowej, wpisują do dziennika wynik procentowy z wagą zero.

3) Uczniowie proszeni są o przyjście do szkoły o godzinie 8:40.

4) Listy zdających będą wywieszone na tablicach ogłoszeń w holu na parterze.

5) W dniach 17-19.03.2021 lekcje dla klasy ósmej na platformie Teams są odwołane. Uczniowie, którzy nie wyrazili woli przystąpienia do próbnego egzaminu ósmoklasisty w tych dniach zostają dołączeni do lekcji z klasą 7P7.

6) Na egzamin proszę przyjść z dokumentem ze zdjęciem ( legitymacja szkolna albo paszport) i własnymi przyborami piśmienniczymi.

7) Cudzoziemcy przystępujący do danego testu diagnostycznego, którym jako sposób dostosowania testu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki.

8) W dniu egzaminu przeprowadzanego w szkole o godz. 9:00 na stronach www.cke.gov.pl i www.oke.wroc.pl zamieszczone będą materiały do przeprowadzenia testu, tak aby umożliwić wzięcie udziału w badaniu diagnostycznym uczniom, którzy z różnych względów nie będą mogli uczestniczyć w diagnozie w szkole. Uczniowie Ci wysyłają przez Teamsy zdjęcia/skany rozwiązań do nauczyciela uczącego danego przedmiotu, nie przekraczając limitu czasu zapisanego na arkuszu. W przypadku języka rosyjskiego skany należy wysłać do pani Oksany Matiienko.

UA

Графік проведення діагностичних тестів – пробний іспит восьмого класу

17 березня (середа) о 9:00 – польська мова

18 березня (четвер) о 9:00 – математика

19 березня (п’ятниця) о 9:00 – сучасні іноземні мови.

Важлива інформація:

1) Пробний іспит восьмого класу буде проведений згідно з усіма правилами щодо санітарної безпеки.

2) Пробний іспит восьмого класу проводиться з діагностичною та інформативною метою – вчителі не ставлять учням часткову оцінку, в електронному журналі результат буде виставлений у відсотках із вагою нуль.

3) Учні повинні прийти до школи о 8:40 ранку.

4) Списки кандидатів будуть розміщені на дошках оголошень у холі на першому поверсі.

5) 17-19 березня 2021 року лекції для восьмих класів на платформі Teams скасовуються.

Учні, які не виявили бажання скласти в ці дні пробний іспит восьмого класу, підключаються до лекцій онлайн 7Р7 класу підготовчого на платформі Teams.

6) На іспит принесіть, будь ласка, посвідчення особи з фотографією (шкільний квиток(легітимація) або паспорт) та власні канцелярські прибори (ручка, олівець).

7) Іноземці, які проходять діагностичний тест, мають можливість користовуватися двомовним словником. Учні повинні мати при собі власний паперовий словники.

8) В день іспиту в школі о 9:00 ранку матеріали до тесту будуть розміщені на сайтах www.cke.gov.pl та www.oke.wroc.pl, щоб дати можливість учням, які з різних причин не зможуть брати участь у діагностиці в школі, пройти діагностичний тест вдома. Ці учні надсилають фотографії / скани завдань вчителю, який викладає відповідний предмет, за допомогою платформи Teams, протягом терміну, вказаного на аркуші.

Що стосується російської мови, скани слід надіслати до пані Оксани Матієнко (Oksanа Matiienko).

RU

График проведения диагностических тестов – пробный экзамен восьмого класса

17 марта (среда) в 9:00 – польский язык

18 марта (четверг) в 9:00 – математика

19 марта (пятница) в 9:00 – современные иностранные языки.

Важная информация:

1) Пробный экзамен восьмого класса будет проведен по всем правилам санитарной безопасности.

2) Пробный экзамен восьмого класса проводится с диагностической и информативной целью – учителя не ставят ученикам частичную оценку, в электронном журнале результат будет выставлен в процентах с весом ноль.

3) Ученики должны прийти в школу в 8:40 утра.

4) Списки кандидатов будут размещены на досках объявлений в холле на первом этаже.

5) 17-19 марта 2021 лекции для восьмых классов на платформе Teams отменяются. Ученики, которые не изъявили желания пройти в эти дни пробный экзамен восьмого класса, подключаются к лекциям онлайн 7Р7 класса подготовительного на платформе Teams.

6) На экзамен принесите, пожалуйста, удостоверение личности с фотографией (школьный билет (легитимация) или паспорт) и собственные канцелярские приборы (ручка, карандаш).

7) Иностранцы, которые проходят диагностический тест, имеют возможность использовать двуязычный словарь. Ученики должны иметь собственный бумажный словарь.

8) В день экзамена в школе, в 9:00 утра материалы к тесту будут размещены на сайтах www.cke.gov.pl и www.oke.wroc.pl, чтобы дать возможность ученикам, которые по разным причинам не смогут участвовать в диагностике в школе, пройти диагностический тест дома. Эти ученики присылают фотографии / сканы заданий учителю, который преподает соответствующий предмет, с помощью Teams, в течение срока, указанного на листе заданий. Что касается русского языка, сканы следует высылать пани Оксане Матиенко (Oksanа Matiienko).